آرشیو برچسب: قالب


www.ksoft.ir

مدت زمان لازم برای باز کردن قالب در ساختمان های بتنی

زمان قالب بندی بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مطابق جدول زیر می باشد :

دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس )

شرح

0

8

16

24 و بالاتر

نوع قالب بندی

30

18

12

9

قالب های قائم ، (ساعت)

10

6

4

3

قالب زیرین  ، (شبانه روز)

دال ها

25

15

10

7

پایه های اطمینان ، (شبانه روز)

25

15

10

7

قالب زیرین ، (شبانه روز)

تیرها

36

21

14

10

پایه های اطمینان ، (شبانه روز)

ادامه مطلب