آرشیو برچسب: تیرچه بتنی


www.ksoft.ir

نرم افزار اندرویدی محاسب تیرچه مضاعف بتنی (تیرچه دوبل)

به دلیل محدودیت سطح مقطع آرماتور کششی و وجود تنش برشی زیاد در تیرچه های خرپایی در سقفهای با سربار زیاد و دهانه های بزرگ، و همچنین در صورتی که تیغه در امتداد تیرچه واقع شده باشد استفاده از تیرچه مضاعف توصیه میگردد.
نرم افزار محاسبه تیرچه بلوک مضاعف بتنی بر اساس نشریه شماره 543 معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی با عنوان دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک طراحی و نوشته شده است.

ادامه مطلب