آرشیو برچسب: اعضای خمشی


www.ksoft.ir

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1392

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392:

ضوابط خاموت گذاری تیر ها در شکل پذیری متوسط :

طول ناحیه بحرانی :

دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه گاه به سمت وسط دهانه

در طولی که در آن برای تامین ظرفیت خمشی مقطع به آرماتور فشاری نیاز باشد

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :

بیشتر از مقادیر: یک چارم ارتفاع موثر مقطع، 8 برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی، 24 برابر قطر خاموت ها و 300 میلیمتر اختیار نشود.

فاصله خاموت ها در سایر نقاط اعضای تحت خمش :

ادامه مطلب