قیمت و شماره حساب ها


شماره حساب ها جهت خرید پستی :

بانک صادرات :

شماره حساب سپهر  0205325598002  یا کارت 6037691547082289 به نام مهندس کامیار باقری نژاد

بانک ملی :

شماره حساب سیبا 0207353716000 و یا کارت 6037991814481838به نام مهندس کامیار باقری نژاد