قیمت و شماره حساب ها


شماره حساب ها جهت خرید پستی :

بانک صادرات :

شماره حساب بانک صادرات 0205325598002  یا کارت 6037691547082289 به نام مهندس کامیار باقری نژاد

بانک ملی :

شماره حساب بانک ملی 0207353716000 و یا کارت 6037997460297592 به نام مهندس کامیار باقری نژاد