آخرین تغییرات نسخه های پیشین ای سی دی

تغییرات در نسخه های مختلف نرم افزار ECD :

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v6.0 ECD :

پشتیبانی از خروجی های ایتبس 2017

افزوده شدن قابلیت ترکیب خروجی های فایل های طراحی

پشتیبانی از فاصله (Space) در نامگذاری مقاطع و طبقات و …

افزوده شدن قابلیت انتخاب طبقه دلخواه جهت ترسیم در تیرها

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v5.9.7 ECD :

ترسیم جزییات اجرایی دال های بتنی از خروجی ایتبس 2016 و بالاتر

ترسیم محل قطع میلگردها در تیرها

رفع ایرادات جزئی

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v5.8 ECD :

پشتیبانی ترسیم فونداسیون از خروجی های SAFE 8.x

اصلاح ترسیم تیرهای با اختلاف ارتفاع

کنترل تجاوز مقدار میلگرد ستون ها از 8 درصد با رعایت محل وصله، کنترل تعداد و قطر میلگرد کمتر در ستون ها و نمایش خطاها هنگام ترسیم

تغییر چیدمان تیرها در طبقات از چپ به راست در کادربندی پیشرفته

قابلیت خاموت گذاری دستی ستون ها بصورت متغیر در طبقات مختلف

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v5.6 ECD :

امکان اضافه کردن کادر پیشفرض به ترسیمات

قابلیت ترسیم میلگرد یکسره در طبقه اول

قابلیت ترسیم میلگرد یکسره در همه طبقات

تغییر در ترسیم خاموت گذاره مقاطع و دوخطه شدن خاموت ها

قابلیت ترسیم خاموت میانی ستون های بصورت لوزی یا سنجاقی

قابلیت ترسیم تیرهای موجود در رفرنس پلان ها (لحاظ کردن رفرنس پلان ها به عنوان یک طبقه در ترسیم تیرها)

اضافه شدن ترسیم خاموت های میانی در ستون های با 8  میلگرد (در ستون های بزرگتر از 40 سانتی متر)

تشخیص تیرهای تودلی و خاموت گذاری ویژه آنها

تشخیص ستون های دارای تیر نیم طبقه و خاموت گذاری ویژه آنها

پشتیبانی از Etabs 2016 , Etabs 2015

محاسبه و ترسیم میلگرد های پیچشی در تیرها

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v5.0 ECD :

اضافه شدن قابلیت کادر بندی پیشرفته (راهنمای کادر بندی)

ترسیم جزئیات پی ساختمان و پلان فونداسیون و آرماتورهای تقویتی و مقطع فونداسیون از خروجی های نرم افزار Safe (راهنمای ترسیم جزئیات پی)

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v4.7 ECD :

سازگاری بیشتر با ایتبس 2015 و عدم نیاز به ذخیره خروجی های اکسس با ورژن پایین تر
(جهت ورودی داده از نسخه Etabs 2015  لازم است تا فایل زیر را نصب نمایید: AccessDatabaseEngine )

تغییر در ضخامت پیشفرض لایه ها

تغییرات در رنگ بندی لایه ها و امکان تغییر رنگ ترسیمات با تغییر رنگ لایه ها در اتوکد

سازگاری با خروجی سایر آیین نامه های طراحی (مانند ACI و CSA  و … ) در Etabs 2015

تغییر در محل نصب پیش فرض نرم افزار

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v4.5.2 ECD :

پشتیبانی از Etabs 2015

افزوده شدن قابلیت لایه بندی در ترسیمات

کادر بندی خودکار ترسیمات

قابلیت معرفی و ترسیم آرماتور گونه در تیرها

تغییرات اساسی در چیدمان تیرها هنگام ترسیم

تیپ بندی مقاطع تیرها و تغییردر شماره گذاری و نحوه ترسیم مقاطع تیب

اضافه شدن پلان خاموت گذاری

یکپارچه سازی ترسیمات پلان تیر ریزی، ترسیم میلگردهای تقویتی در پلان و ترسیم مقاطع عرضی تیرها

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v4.2.2 ECD :

ترسیم کلاف عرضی (tie beam)

درج ابعاد ستون ها در پلان ستون گذاری

اصلاح لیستوفر در حالت تعریف میلگرد های تقویتی توسط کاربر

رفع باگ موجود در ترسیم پلان تیر ریزی

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v4.0 ECD :

قابلت ترسیم نقشه های اجرایی بتنی از خروجی های   ETABS 2013  آموزش و توضیحات بیشتر

اضافه شدن گزینه انتخاب نحوه درج میلگرد تقویتی تیرها (دوطرف تیر یا یک طرف تیر) در پلان

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.9 ECD :

قابلت ترسیم نقشه های اجرایی بتنی از خروجی های SAP2000   آموزش و توضیحات بیشتر

امکان تبدیل فونت های اتوکد و تغییر فونت ها پس از ترسیمات   آموزش و توضیحات بیشتر

تغییر در نحوه آرماتور گذاری تیر ها در پلان

امکان بزرگ نمایی پنجره آرماتور های تقویتی

اصلاح پلان ستون گذاری ستون های با  زاویه تغییر یافته

ترسیم خاموت های به صورت مایل در ستون های با خاموت Spiral

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.8 ECD :

کنترل محدودیت هندسی در سازه های با شکل پذیری متوسط (بند 9-20-3-1-1-1)

کنترل آرماتور های حداقل و حداکثر در مقاطع اعضای خمشی (بند 9-20-3-1-2-1)

افزایش سرعت ترسیم دیوارهای برشی

اضافه شدن قابلیت ترسیم دیوار های برشی مش بندی شده

آرماتور گذاری مقاطع عرضی دیوار های برشی و پشتیبانی از هر نوع شکل و الگوی میلگردگذاری در Section Designer

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.6 ECD :

ترسیم آرماتور تقویتی در ترسیمات مربوط به آرماتورگذاری تیرها در پلان

اضافه شدن امکان تعریف بازه های مختلف آرماتور های تقویتی و تعریف قطرهای متفاوت برای میلگرد های تقویتی (توضیح بیشتر)

درج ارتفاع تیرها در ترسیمات

ترسیم موقعیت مکانی تیر ها در پلان هنگام ترسیم مقاطع طولی و جانمایی آسانتر تیر ها

اضافه شدن قابلیت تشخیص brace در تیر ها

اصلاح نمایش خاموت های ریشه ستون ها و خاموت های محل تقاطع تیر ها و ستون ها

اصلاح الگوریتم تشخیص تیرهای سراسری جهت تعیین خودکار تمامی تیر هایی که از نظر اجرایی قابلیت سراسری بودن را دارا میباشند

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.5 ECD :

تغییر نحوه لیبل گذاری تیر ها

درج تیپ تیرهای سراسری و نام مقاطع در پلان تیر ریزی

تغییر در نحوه تعیین تیر های سراسری  (جهت تشخیص تیر های غیر هم راستا به صورت خورکار توسط نرم افزار ای سی دی)

اضافه شدن امکان تعیین علامت نمایش آرماتور اصلی یا برشی توسط کاربر

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.4 ECD :

تغییر ظاهر برنامه
اضافه شدن قابلیت ذخیره مقادیر پیش فرض
افزوده شدن قابلیت کنترل برش پانچ بر اساس محاسبات دستی بر اساس وضعیت متفاوت ستون و بار های نرم افزار safe

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.2 ECD :

اضافه شدن قابلیت ترسیم و آرماتورگذاری پله

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.1 ECD :

اعمال تغییرات در ترسیم دیوار های برشی

مهم ترین قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v3.0.1 ECD :

اضافه شدن قابلیت میلگرد گذاری (اصلی و تقویتی) تیرهای سرتاسری در پلان هر طبقه علاوه بر ترسیم مقاطع طولی

ترسیم مقاطع عرضی تیر های سرتاسری و مشخص نمودن فواصل خاموت گذاری در هر مقطع هنگام ترسیم تیر ها در پلان

قابلیت های جدید نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v2.8 ECD :

ترسیم پلان تیر ریزی طبقات و ترسیم جهت تیرچه ریزی سقف ها

اصلاح اندازه گذاری ها در پلان آکس بندی و ستون گذاری و تیر ریزی

سازگاری با نسخه های 32 و 64 بیتی ویندوز 8

قابلیت های اضافه شده به نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی  v2.6 ECD :

محاسبه و ترسیم جدول میلگرد گذاری و تهیه لیستوفر تیر ها و لیستوفر ستون ها ؛ محاسبه حجم بتن مورد نیاز در تیرها و ستون ها ؛ قابلیت تغییر زبان نرم افزار به فارسی و انگلیسی ؛ ترسیم ستون های دایره ای .

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
vahid
vahid
9 سال قبل

اگه امکان نمایش میلگرد های تقویتی تمامی طبقات در یک تیر هم فراهم میکردید عالی میشد