در داخل سایت امکانپذیر می باشد Ptestudy.net پرداخت هزینه اشتراک ماهانه وبسایت